Yoga med Hjobo

Yoga med Hjobo

Yoga

Innan du sätter foten i en yogaklass, bör du kunna linda benen runt huvudet, hålla ett LYCKSALIG leende på läpparna medan du kvävs på rökelse och samtidigt engagerar dina bhandas.

Så kan man tro, det gjorde jag. Nu har jag fått en annan uppfattning och börjar en utbildning för att ta reda på mer om Yoga.

Denna blogg handlar om den resan.

Kaivalyapāda

Yoga SutraPosted by Hjobo Mon, January 26, 2015 13:30

Vad som kännetecknar befrielsen (kaivalyapāda).

4:1 De övernaturliga krafterna förskaffas antingen vid födseln, med droger, genom att upprepa mantran, leva återhållsamt eller genom meditation

4:2 Bytet/förändringen till en annan ”natur” eller tillstånd sker efter uppnått mål eller upplysning av den tidigare ”naturen” eller tillståndet

4:3 Det goda uppsåtet leder inte till förändringen det avvärjer endast hindren på vägen orsakade av Sinnet, likt en bondes arbete med att röja undan hindren för vattnet så det kan flöda fritt enligt sin egen natur

4:4 Egoism (meditation på det egna Sinnet) skapar Sinnen, när en Yogi har kraften att hålla sig med flera kroppar och Sinnen skapas dessa utifrån egot

4:5 Även om de olika sinnena är olika så skapas de ur ett och samma Sinne från Yogin

4:6 Av alla dessa är endast de Sinnet som renat av Samadhi fritt från Karma och begär

4:7 Yogins Sinne är inte svart (mörkt) eller vitt (ljust). Andras Karma är antingen svart, vitt eller blandat

4:8 Från dessa olika Karman, är de som finns just nu även vägen för de som komma skall. Det vi omger oss med i nuet låter det som stärks av omgivningen komma fram och håller tillbaka det som inte ”passar” in

4:9 Eftersom vi präglas av vårt Karma och minnen från vår tidigare ”natur” bryts inte kedjan av orsak och verkan av positionen vi befinner oss i idag eller av plats och tid

4:10 Eftersom viljan att leva alltid har funnits har vår ”natur” aldrig haft en början

4:11 Vår ”natur” som genomsyras av okunskap har sitt ursprung ur Karma, lagen om orsak och verkan och finns i vårt Sinne. Ta bort dessa och vår ”natur” är upplöst

4:12 Det förflutna och framtiden har sin egen existens och form; olikheterna finns i deras tillgångar/kvalitéer

4:13 De är antingen manifesterade eller diffusa enligt deras kvalitéer

4:14 Eftersom de tre ursprungs kvalitéer är samma för allt som existerar, är allt som finns förenat

4:15 Samma objekt eller upplevelse uppfattas olika av olika Sinnen (minds), därför blir uppfattningen olika hos dem som upplever

4:16 Ett objekt eller en upplevelse existerar inte genom att ett Sinne känner till det, för då skulle det inte existera om det Sinnet inte fanns

4:17 Ett objekt eller upplevelse är känt eller okänt för ett Sinne beroende på hur synligt det är

4:18 Förändringarna i ett Sinne är alltid känt av Själen som är oföränderlig och endast reflekterar Sinnets förändringar

4:19 Sinnet är inte självupplyst (ett med Atman, Det Gudomliga), det är endast mottagligt/perceptivt

4:20 Och eftersom Sinnet inte är självupplyst kan det inte ha kunskap och vara medveten om kunskap samtidigt

4:21 Det rena medvetandet från Själen är beständigt. När Sinnet reflekterar över detta, ser det ut som om Sinnet upptas och blir ett med Själen

4:22 Sinnet kan förstå eftersom det kan ta in det som reflekteras, från Själen och från objekt och upplevelser

4:23 Sinnets alla möjligheter att ha önskningar och drifter, tjänar endast ett annat syfte. Det är när Själen finns med som det kan komma i kontakt med ett rent syfte

4:24 En människa som särskiljer sig från Själen låter Sinnet tappa den kontakten

4:25 En människa med insikt kan träna och göra sig fri från egot

4:26 Hinder från det förgångna kan uppstå om Sinnet endast för en kort stund slappnar av

4:27 De kan övervinnas genom samma träning/kontroll som inför upplysning

4:28 Den som kan stänga ute alla hinder när han har tillgång till alla övernaturliga krafter, uppnår den Samadhi som kallas för ”Godhetens moln”

4:29 Då uppstår ett tillstånd när all okunskap försvinner, all smärta upplöses och friheten från Karma lagen uppnås

4:30 Då blir hela universum med alla sina objekt och upplevelser obetydligt i jämförelse med denna obegränsade kunskap, som är fri från alla hinder och orenheter

4:31 Då upphör vår unika ”natur” att existera, då de har uppnått sitt syfte

4:32 Detta upphörande som existerat i alla ögonblick, men som endast blir tydligt i slutskedet när det är färdigställt

4:33 Då vår unika ”natur” inte längre är till någon nytta för Själen (Det Gudomliga) upplöses de. Detta är frihet, att fullständigt släppa taget………… Själen lyser helt själv i sin upplysta rena ”natur”, så ren som Medvetandet

  • Comments(0)//yoga.tjohej.se/#post3

Vibhūtipāda

Yoga SutraPosted by Hjobo Mon, January 26, 2015 13:28

Beskriver de övernaturliga krafter som yogautövandet kan medföra (vibhūtipāda).

3:1 Koncentration (Dharana) är att hålla tankarna riktade mot det spirituella medvetandet i kroppen, eller att fixera på Det Gudomligas form, antingen i kroppen eller utanför den

3:2 Meditation (Dhyana) är ett obrutet flöde av tankar riktat mot objektet för koncentrationen

3:3 När den punkt nås i meditationen då den sanna essänsen av objektet för koncentrationen uppenbarar sig, ostört av tankarna från den som mediterar, då infinner sig ett tillstånd av att vara absorberad (Samadhi)

3:4 När dessa tre, (koncentration, meditation och vara absorberad) är riktat och har uppnått fokus på ett objekt kallas det för Samyama

3:5 Den som är i Samyama, den når kunskapens ljus

3:6 Detta måste ske, steg för steg

3:7 Dessa tre grenar (koncentration, meditation och vara absorberad) är mer givande för att uppleva tillståndet av Yoga än de fem första

3:8 Men för att nå det högre tillståndet av Samadhi, Nirvikalpa, de ”frölösa” eller oförankrade tillståndet är även dessa tre grenar inte något direkt givande

3:9 När visionen av det lägre Samadhi är undantryckt med hjälp av medveten kontroll, så att inga tankar eller visioner finns, det är frukten av att kontrollera tankar och visioner

3:10 När dessa tankevågor undantrycks kontinuerligt, flyter medvetandet lugnt

3:11 När alla mentala störningar försvinner och medvetandet blir entydigt och fokuserat, då inträder tillståndet av Samadhi

3:12 Medvetandet blir entydigt och fokuserat när liknande tankevågor följer direkt efter varandra utan avbrott i mellan dem

3:13 I detta tillstånd passerar medvetandet bortom de tre förändringarna, förändring av form, förändring av tid och förändringen av tillstånd

3:14 Ett sammansatt (av t ex atomer) objekt har tillhörigheter, och är utsatt och underordnad förändringar, antingen det sker i historien, i nutid eller något som ej ännu är manifesterats

3:15 Framgången av dessa förändringar är utifrån mångfaldens evolution

3:16 Genom att skapa Samyama på de tre olika typerna av förändring, kan vi få kunskap om det som har varit och det som komma ska

3:17 Genom att skapa Samyama på ett ljud blir den som upplever det medveten om ljudets ljud, dess mening, och dess innebörd. Detta innebär också att alla ljud som yttras av levande organismer kan förstås

3:18 Genom att skapa Samyama på tidigare tankegångar, skapas insikt och kunskap om tidigare liv

3:19 Genom att skapa Samyama på en annan människas särdrag, skapas kunskap om den människans tankar

3:20 Men inte om dess innehåll för det är inte fokuseringen av Samyama

3:21 Om du skapar Samyama på formen av din kropp, och blockerar en annan persons möjlighet att ta in manifestationen av det den ser, så blir du osynlig för den personen

3:22 Även dina ljud slutar att höras

3:23 Genom att skapa Samyama på två typer av Karma, det som snart ska bära frukt och den som kommer att bära frukt senare- eller genom att sia om sin död, kan en Yogi få reda på exakt tidpunkt för separationen från sin fysiska kropp

3:24 Genom att skapa Samyama på vänskaplighet, medkänsla mm, utvecklas kraften av dessa egenskaper

3:25 Genom att skapa Samyama på alla typer av styrka, så som den hos en elefant, kan den styrkan upptas

Väljer nu att använda ordet ”man” även om det är ett ord jag alltid försöker undvika, så hittar jag endast det när jag vill behålla känslan att det innehållet riktar sig till ”alla” och inte en individ

3:26 Genom att skapa Samyama på det inre ljuset (den självlysande Lotusblomman) får man tillgång till kunskapen om det dolda och det som är bortom

3:27 Genom att skapa Samyama mot solen, får man tillgång till kunskapen om de kosmiska områdena

3:28 Genom att skapa Samyama mot månen, får man tillgång till kunskapen om stjärnornas kartor

3:29 Genom att skapa Samyama mot polstjärnan, får man tillgång till kunskapen om stjärnornas rörelsemönster

3:30 Genom att skapa Samyama mot naveln, får man tillgång till kunskapen om kroppens uppbyggnad

3:31 Genom att skapa Samyama mot håligheten i halsen, kan man stilla hunger och törst

3:32 Genom att skapa Samyama mot luftrören i bröstet, uppnår man total stillhet

3:33 Genom att skapa Samyama mot den upplysta delen av bakhuvudet, får man tillgång till möjligheten att se andliga varelser

3:34 Alla dessa krafter (magiska möjligheter i detta sammanhang) kan också uppnås av en person som spontant blir upplyst utifrån total renhet och närvaro

3:35 Genom att skapa Samyama i hjärtat, får man tillgång till kunskapen om det medvetna (the mind) s innehåll

3:36 Kraften av glädje växer ur misslyckandet att särskilja mellan Atman och Sattwaguna, som ändå är helt olika och inte går att jämföra. Sattwaguna är endast ett sändebud från Atman, som i sin storhet är helt oberoende, samt existerande endast för sin egen skull. Genom att skapa Samyama på oberoendet hos Atman, finns det möjlighet att få kunskapen om Atman

3:37 Därför vinner du kunskapen genom spontan upplysning (se 3:36, känna Atman) och får tillgång till övernaturliga krafter (övernaturlig för ”vanliga” människor), hos hörseln, känseln, synen och luktsinnet

3:38 Dessa är krafter i den ”världsliga” världen, men de är hinder för Samadhi

3:39 När banden om sinnet som är bundet av Karma löses upp, kan en Yogi träda in i en annan människas kropp genom kunskapen om nervflödet (energiflödet, i fysisk form)

3:40 Genom att kontrollera nervflödet som styr lungorna och övre delen av kroppen, kan en Yogi gå på vatten, över ett träsk, eller över taggar och liknande, samt att Yogin kan förutse och bestämma sin egen död

3:41 Genom att kontrollera kraften som styr Prana, kan en Yogi omge sig med ett skimmer av ljus

3:42 Genom att skapa Samyama på relationen/samspelet mellan örat och ”etern”, kan man få tillgång till övernaturliga krafter hos hörseln

3:43 Genom att skapa Samyama på relationen/samspelet mellan kroppen och ”etern”, eller genom att uppnå lättheten hos en bomullstuss i meditation, kan en Yogi flyga genom luften

3:44 Genom att skapa Samyama på tankevågorna hos sinnet, då sinnet är separerat från kroppen, kan alla slöjor skingras från kunskapens ljus

3:45 Genom att skapa Samyama på det tunga/kraftfulla samt de subtila formerna hos elementen, och på deras unika karaktärsdrag och på deras nedärvda kvalitéer samt deras påverkan på individen, kan man få kunskapen/kraften hos dem

3:46 Genom detta får du kraften/kunnandet att t ex bli liten som en atom och alla liknande krafter, också perfektionen av kroppen som inte längre är påverkbar av elementen/omgivningen

3:47 Perfektion av kroppen innebär, skönhet, elegans och styrka samt kraften av ett blixtnedslag

3:48 Genom att skapa Samyama på förändringen som sker i sinnet (känseln mm) när de kommer i kontakt med olika objekt, samt alla delar av sinnena som de kan vara, t ex individens egna upplevelser av det sinnet, kan man få kontroll på samtliga

3:49 Genom detta (se 3:48) får kroppen kraften att färdas med sinnets/tankens hastighet, kraften att använda sinnena utanför kroppen samt möjligheten att kontrollera/styra naturen

3:50 Genom att skapa Samyama på särskiljandet av Atman, får man gränslösa krafter och även vetskapen om allt (se även 3:36)

3:51 Genom att ge upp även dessa krafter (se ovan) förstörs även det minsta fröet av okunnighet, då infaller total frid och frihet

3:52 När frestelsen kommer från de osynliga varelserna från ”högre dimensioner”, känner en Yogi varken fara eller smicker, för Yogin är endast skrämd av möjligheten att än en gång bli fångad i okunskap

3:53 Genom att skapa Samyama på ögonblicket/nuet som samtidigt innehåller alla tider och alla ögonblick, alltid…, får man kunskapen om att universums skapelse endast varar ett ögonblick, och ändå alltid

3:54 Nu är man kapabel att urskilja mellan exakt likadana objekt, som inte kan urskiljas via sitt utseende, utformning, eller position

3:55 Denna urskiljande kunskap frigör en människa från okunnighetens kedjor. Den innehåller alla objekt samtidigt, i alla ögonblick av deras existens och i alla deras skepnad. Total förståelse av allt, och alla, i all tid infinner sig

3:56 Perfektionen/målet är uppnått när Sinnet (The Mind) blir så rent som Atman själv

  • Comments(0)//yoga.tjohej.se/#post2

sādhanapāda

Yoga SutraPosted by Hjobo Mon, January 26, 2015 11:52

Hur man kan uppnå det målet (sādhanapāda).

2:1 Avhållsamhet, studier samt att dedikerat ta emot belöningen av Det Gudomliga arbetet: detta är den viktigaste vägen mot Yoga

2:2 Resultatet blir att vi lyckas odla kraft genom koncentration och ta bort hindren mot upplysning som skapar allt lidande

2:3 Hindren som skapar människans smärta är, ovetande, egoism, beroendet, bortvändande samt njutningen av att hålla fast vid det vardagliga livet

2:4 Ovetande skapar alla de övriga hindren. De existerar antingen i en potentiell eller mindre viktig form, eller så kan den vara tillfälligt kontrollerade eller fullt utvecklade

2:5 Att se på det icke eviga som evigt, det orena som rent, det smärtsamma som bra och trevligt och det osanna som sant, det är okunskap

2:6 Att se medvetenhet i det som endast reflekterar medvetenhet, det är egoism

2:7 Beroende är det som blomstrar av njutning

2:8 Bortvändande är det som blomstrar av smärta

2:9 Lusten att hålla fast vid det vardagliga livet skapas utifrån både okunskap och det inlärda. Detta för att sinnena behåller intryck från upplevda dödsögonblick från många tidigare liv

2:10 När dessa hinder har reducerats till en mindre viktig form, kan de förstöras genom att upplösa sinnet till sin ursprungliga natur

2:11 I sin fullt utvecklade form, kan hindren övervinnas genom meditation

2:12 En människas underliggande tendenser/natur har skapats av tidigare tankar och handlingar. Dessa tendenser kommer att bära frukt, både i detta liv och nästkommande

2:13 Så länge en anledning finns kommer det att bära frukt, så som, återfödelse, ett långt liv eller ett kort liv, och upplevelsen av njutning eller smärta

2:14 Upplevelsen av njutning och smärta är frukten av fördelar respektive nackdelar

2:15 En människa i andlig avskildhet upplever alla dessa upplevelser som smärtsamma. För även glädjen av njutning i nuet är smärtsam då förlusten av ögonblicket redan finns. Upplevd njutning är smärtsam för att nya begär skapas ur den. Och hur kan någon njutning vara ihållande om den endast baseras på vårt humör och hur vi mår? Eftersom dessa ständigt förändras….

2:16 Smärta som är kommande kan undvikas

2:17 Denna smärta är orsakad av falska antaganden om anledningen till smärtan av den som antar, och kan därför undvikas

2:18 I både upplevelser av smärta och njutning kan nyckeln finnas till oberoende och upplysning. Utan att gå in i något av dem utan endast se dem för vad det än må vara kommer insikten att ingenting igentligen kan drabba oss

2:19 Världs energi passerar fyra olika stadier, helt fel, oklar, primal och outvecklad Atman= Självet som är essensen, fröet i varje själ

2:20 I källan av Självet, Det Gudomliga fröet, är det ren medvetenhet. Det upplevs som om det förändras beroende av sinnena, men i själva verket är den oföränderlig

2:21 Upplevelsen existerar endast för att tjäna Självet

2:22 Även om upplevelsen har blivit overklig för den som lever i Självet efter att ha nått till den friheten, så fortsätter den att existera för alla andra

2:23 Den som upplever Självet är identifierad med ursprunget, och endast det är verkligheten

2:24 Denna identifiering är orsakad av ovetande eftersom vi aldrig ”borde” ha delats från ursprunget, Det Gudomliga

2:25 När ovetande är undanröjt, upphör denna identifiering. Fångenskapen har nått sitt slut och den som upplever den är oberoende och fri

2:26 Ovetande förgörs av insikten om Självet, och alla spår av illusionen att vi är något annat än Det Gudomlig är borta

2:27 Detta nås genom sju steg samt det Högsta

2:28 Så fort alla orenheter har undanröjts genom disciplinerad träning av, de åtta grenarna till tillståndet av Yoga. Öppnas den andliga visionen mot Det Gudomlig, kunskapen om Självet

2:29 Det åtta grenarna till tillståndet av Yoga är,

Yama= förhållningssätt och riktlinjer för agerande mot andra och världen
Niyama= förhållningssätt och riktlinjer för beteende och tankesätt om sig själv
Asana= kroppsställningar
Pranayama= kontrollerad andning, andningsteknink
Pratyahara= vänd sinnena inåt
Dharana= koncentration
Dhyana= meditation
Samadhi= det Högsta, förening med Det Gudomliga

2:30 Yama

- Icke våld
- Att vara sann
- Att icke stjäla och vara missunnsam
- Förhållande till avhållsamhet, att inte ”läcka” energi, obetydlighet av att vara till för någon annan
- Att förhålla sig Lagom


2:31 Dessa riktlinjer är basala regler som ska efterlevs utan reservation alltid och mot alla

2:32 Niyama

- Renhet, kroppsligt och mentalt
- Att var nöjd
- Vanan att ha gränser, fysiskt och mentalt
- Studera skrifterna och Chantal till Det Gudomliga
- Överlämna sig till Det Gudomlig

2:33 För att vara fri från tankar som stör tillståndet av Yoga, ska tankar av motsatt effekt odlas

2:34 Hindren mot tillståndet av Yoga så som våld och osanning kan direkt skapas eller indirekt, i uppsåt eller inte. De kan motiveras av girighet, aggressivitet eller egenintresse, de kan vara små eller stora men de orsakar alltid smärta och ovetande. Vi bör komma förbi hindren genom att komma ihåg dess resultat och verkan

2:35 När en människa håller sig fast vid att aldrig skada andra, kommer alla levande varelser sluta känna fiendskap i dennes närhet

2:36 När en människa håller sig fast vid att vara sann, får denne kraft att behålla för sig själv och andra frukterna av det goda utan att hon/han själv utför handlingen

2:37 När en människa håller sig fast vid att aldrig stjäla, kommer all rikedom till denne

2:38 När en människa håller sig fast vid att inte ”läcka” energi, uppnår denne andlig energi

2:39 När en människa håller sig fast vid att undvika girighet, berikas denne med kunskap om sitt förflutna, sin nutid och sin framtid

2:40 Som resultat av renhet, uppstår obetydlighet (avsaknad av att vara till för någon annan, komplex mm) av kroppen och umgänge med andra kroppar saknar då betydelse

2:41 Dessutom uppnås renhet i hjärtat, ett glatt sinne, kraft att fokusera, kontroll av passion och styrkan att behålla visionen av Självet

2:42 Som resultat av att vara nöjd, till freds, skapas överlägsen lycka

2:43 Som resultat av obetydligheten (se ovan) av kroppen, tas orenheter bort och speciella krafter återfinns i kroppen och hos känsloorganen

2:44 Som ett resultat av fördjupandet i studier, stärks och behålls visionen av den Det Gudomliga som valts för dyrkandet

2:45 Som resultat av dyrkandet och tillgivenheten till Det Gudomliga, uppnås Samadhi

2:46 God hållning (i kroppsställningar) är att sitta i en position som är fast och ändå vara avslappnad

2:47 Hållningen blir fast och avslappnad genom behärskandet av kroppens naturliga form, samt genom meditation på det andliga, evigheten

2:48 Därefter störs inte eleven av sinnenas upplevelser

2:49 Efter behärskandet av hållningen, bör den livgivande (kontrollerade andningstekniken) andningen tränas genom att hålla andan (1) vid inandning (2) och utandning (3)

2:50 Andhållningen kan skapas inifrån eller utifrån och kan därför kontrolleras på olika sätt, för att hållas kort eller utdragen, allt för att väcka den reserv av prana (livsenergi) som skapas/finns vid ryggslutet, Kundalinikraften

2:51 Den fjärde typen av pranayama är andhållning fokuserad på inre eller yttre objekt (4)

2:52 Som ett resultat av detta avtäcks det inre Ljuset

2:53 Sinnet får kraften att koncentrera sig (Dharana)

2:54 När sinnet drar sig tillbaka från känslorna av upplevelser, dras också känslorna själva bort från upplevelsen och då sammanflätas de med sinnet, detta kallas Pratyahara

2:55 Då uppnås den ultimata kontrollen av känslorna

  • Comments(0)//yoga.tjohej.se/#post1

Samādhipāda

Yoga SutraPosted by Hjobo Mon, January 26, 2015 11:46

Vad som kännetecknar och är syftet med samādhi eller meditativ försjunkenhet.

1:1 Här börjar den korrekta/erkända instruktionen av Yoga

1:2 Yoga är färdigheten att styra tanken/sinnena oavkortat mot ett objekt och behålla den där utan eventuella störningar

1:3 Då infinner sig förmågan att förstå objektet fullständigt och korrekt

1:4 Förmågan att förstå objektet kan enkelt bli utslaget av sinnenas egna förväntningar på objektet eller av fullständig avsaknad av förståelse

1:5 De finns fem tankeverksamheter, varje enskild aktivitet kan vara givande och varje enskild aktivitet kan även skapa störningar

1:6 De fem aktiviteterna är förståelse, missförståelse, fantasi, djup sömn och minnet

1:7 Förståelse är baserat på direkt iakttagande av objektet och refererad av pålitlig källa

1:8 Missförståelse är förståelse som upplevs som sann till den punkt då mer förståelse har skapats av iakttagaren om objektets verkliga natur

1:9 Fantasi är förståelse baserat endast på ord om och referenser av objektet då det är frånvarande för iakttagaren

1:10 Djup sömn infaller när sinnet övervinns av tyngd och djup och ingen annan aktivitet är närvarande

1:11 Minnen är en mental lagring av en medveten händelse

1:12 Sinnet kan nå ett tillstånd av Yoga genom träning och genom avståndstagande från varandet

1:13 Träningen är baserad på rätt mängd ansträngning som krävs för att sträva mot och sen nå tillståndet av Yoga

1:14 Det är endast när korrekt träning är utförd under en lång tid, utan avbrott och med positiv inställning och angelägenhet som den kan lyckas

1:15 På den högsta nivån inträder frånvaro av allehanda begär, antingen det är efter tillfredsställandet av sinnena eller efter ovanliga upplevelser

1:16 När en individ har uppnått total förståelse för sitt sanna jag, kommer han/hon inte längre bli störd av distraheringen inom eller utanför sig

1:17 Då blir objektet till fullo förståligt. Till en början på en mer ytlig nivå, men med tiden blir förståelsen djupare, och slutligen total. Det är en sann glädje att nå ett sådant djup av förståelse. Då är individen i sådan enighet med objektet att den är omedveten om sin omgivning

1:18 De vanliga mentala störningarna är frånvarande, men minnet från det förflutna förblir

1:19 Det kommer att finnas de som föds i tillståndet av Yoga, de behöver ingen träning eller självdisciplin

1:20 Genom tillit som skapar behövlig energi för att mot alla odds uppnå framgång, och kursen hålls fast. Kommer med tiden upplevelsen av Yoga

1:21 Mängden tillit och ansträngning, skapar avståndet till målet

1:22 Uppenbarligen varierar djupet av tillit från olika individer och vid olika tillfällen. Resultatet reflekterar dessa variationer

1:23 Regelbundna böner till Det Gudomliga med en känsla av tro på dennes förmåga, ger självklart möjligheten att uppnå tillståndet av Yoga

1:24 Det Gudomliga är det högsta varandet, vars handlingar aldrig är baserade på missförståelse

1:25 Det Gudomliga vet allt som finns att veta

1:26 Det Gudomliga är evig, faktum är att denne är den fulländade läraren, och är en källa av kunskap för alla lärare: i förfluten tid, i nutid och i framtid

1:27 Det Gudomliga ska refereras till på det lämpligaste och mest ämnade sätt för Det Gudomliga

1:28 För att kunna relatera till Det Gudomliga är det nödvändigt att regelbundet vända sig till denne på lämpligt sätt och reflektera över dennes egenskaper

1:29 Individen kommer med tiden att mottaga denna Det Gudomliga, sanna naturen. Att vara oberörd av eventuella avbrott som kan framträda på resan mot tillståndet av Yoga

1:30 Det finns nio typer av avbrott mot utvecklandet av mental klarhet/Det Gudomliga, De är hinder eftersom de skapar mentala störningar och uppmuntrar distrahering.

Sjukdom,
mental stagnation,
tvivel,
brist på entusiasm,
trötthet,
för starkt sökande av njutning,
illusioner av sitt eget sinnestillstånd,
brist på möjligheten att reflektera,
(d.v.s.) kan ej koncentrera sig eller behålla koncentrationen.

1:31
Alla dessa störningar producerar en eller flera av följande symptom som kan leda till avbrott:

Mental obekvämhet,
negativt tänkande,
svårighet att vara bekväm i olika kroppsställningar och att vara med sin egen hälsobringande andning

1:32 Om individen kan välja en lämplig metod för att lugna sinnet och praktisera denna, oavsett provokationer kan avbrotten omöjligt slå rot

1:33 Ett ostört lugn i sinnet kommer från odlandet av vänskaplighet mot de lyckliga, medkänsla för de olyckliga, glädjande uppskattning för de heliga och sanna, och oberördhet mot de grymma och elaka

1:34 Sinnet kan också lugnas av andningsövningar, där kraft andas in och med långa utanandningar

1:35 Den typen av koncentration som ger extra ordinär uppfattningsförmåga och klarhet, skapar ihållande och fast tro i sinnet

1:36 Koncentrationen kan uppnås genom att fokusera och fixera sinnet på det inre Ljuset, det som är större än sorg och misstro

1:37 Eller genom att meditera på hjärtat av en upplyst själ, som är fri från passion och åtrå

1:38 Även genom att fokusera och fixera sinnet på en upplevelse i en dröm eller i djup sömn kan skapa klarhet

1:39 Eller genom att fokusera och fixera sinnet på Det Gudomligas form eller ett föremål som symboliserar Det Gudomliga

1:40 Sinnet hos en Yogi kan koncentrera sig på vilket objekt som helst, från en atom till det oändligt stora

1:41 Precis som ren kristall tar färg från sitt närmaste objekt, gör även sinnet så när det är fritt från tankevågor, och uppnår då likhet eller identiskhet med objektet för sin koncentration. Det kan antingen vara ett stort objekt, klarhet eller kärnan av egot som sinnet upptar och identifierar sig med. Denna förmåga av likhet eller identifiering med ett objekt kallas för Samadhi (meditativt tillstånd, ett med Det Gudomliga)

1:42 När sinnet når denna identifiering av objektet med stor koncentration, tillsammans med medvetenhet om namn och materia, kvalitet och annan kunskap kallas det för savitarka Samadhi

1:43 När sinnet når identifiering av objektet med stor koncentration, utan medvetenhet om namn, material, kvalitet och annan kunskap, så att objektet ensamt blir kvar kallas det för narvitarka Samadhi (genomtänkt Samadhi)

1:44 När objektet för koncentration är ett oklart objekt infinner sig två typer av Samadhi som kallas savichara Samadhi (reflekterande Samadhi) och nirvichara Samadhi (super reflekterande Samadhi)

1:45 Bakom alla oklara objekt finns Prakriti, (”ur energin” närmast Brahman)

1:46 De här formerna sägs vara fria från drifter och begär

1:47 Genom att nå nirvichara Samadhi blir sinnet rent

1:48 I den Samadhin sägs det att kunskap och medvetenhet är fyllt av sanning

1:49 Kunskapen som nås genom att studera skrifter är en typ av kunskap. Den typ av kunskap som nås genom Samadhi är av mycket högre klass. Den går förbi kunskapen som fås genom skrifter

1:50 Intrycket som skapas i sinnet av samadhi förgör alla andra intryck

1:51 När intrycket av samadhi också förgörs, så att det inte längre finns några tankevågor alls i sinnet, då inträder eleven i samadhi som kallas ”frölöst” eller oförankrat tillstånd. Ett tillstånd som inte kan fastna på något inte ens ett frö t ex en tankevåg

  • Comments(0)//yoga.tjohej.se/#post0